ترجمه
حذف

bookshop

کتابفروشی

noun

اسم

UK : ˈbʊk.ʃɒp

US : ˈbʊk.ʃɑːp

google image of bookshop

bookshop image / تصویر
bookshop image / تصویر
bookshop image / تصویر
bookshop image / تصویر
bookshop image / تصویر

Description of bookshop

  • a shop or website where books are sold

  • فروشگاه یا وب سایتی که در آن کتاب فروخته می شود

  • a store that sells books.

  • فروشگاهی که کتاب می فروشد.

SENTENCE of bookshop

  • opposite of

  • synonyms of

  • bookstores

  • کتابفروشی ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی