ترجمه
حذف

boomeranging

بومرنگ

verb

فعل

UK : ˈbuː.mə.ræŋ

US : ˈbuː.mə.ræŋ

google image of boomeranging

boomeranging image / تصویر
boomeranging image / تصویر
boomeranging image / تصویر
boomeranging image / تصویر
boomeranging image / تصویر

Description of boomeranging

SENTENCE of boomeranging

 • synonyms of

 • rebounding

 • ریباندینگ

 • returning

 • پس فرستادن

 • ricocheting

 • کمانه کردن

 • ricochetting

 • کمانه کردن

 • recoiling

 • پس زدن

 • reversing

 • معکوس کردن

 • redounding

 • مضاعف

 • coming back

 • برگشتن

 • bouncing back

 • برگشتن

 • springing back

 • برگشتن

 • backfiring

 • نتیجه معکوس

 • bouncing

 • جهنده

 • caroming

 • نوازندگی

 • skimming

 • اسکیمینگ

 • skipping

 • پرش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی