word - لغت

boosts || را افزایش می دهد

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

buːst

UK :

buːst

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [boosts] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • benefits


  فواید

 • aids


  ایدز

 • assists


  کمک می کند

 • advances


  پیشرفت ها

 • improves


  بهبود می بخشد

 • promotes


  ترویج می کند

 • advantages


  مزایای

 • betters


  بهتر

 • contributes to


  ایالات متحده را حمایت می کند

 • favorsUS


  سود

 • profits


  خدمت

 • serves


  می سازد

 • ameliorates


  را افزایش می دهد

 • builds


  ادامه می دهد

 • enhances


  به لطف انگلستان

 • furthers


  پرورش می دهد

 • helps


  تسکین می دهد

 • favoursUK


  تقویت می کند

 • fosters


  ایالات متحده کمک می کند

 • relieves


  succoursUK

 • strengthens


  برای

 • succorsUS


  شایسته است

 • succoursUK


  به خوبی می کند


 • کت و شلوار

 • befits


  برکت می دهد


 • درایوها

 • suits


  تشویق می کند

 • blesses


  به جلو

 • drives  Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

 • encourages  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

 • forwards  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

antonyms - متضاد

 • mitigates


  را کاهش می دهد

 • decreases


  کاهش می دهد

 • abates


  کاهش می یابد

 • diminishes


  قطره می کند

 • lessens


  پایین می آورد

 • reduces


  میانه رو می کند

 • drops


  برش می دهد

 • lowers


  انگلستان را به حداقل می رساند

 • moderates


  ایالات متحده را به حداقل می رساند

 • cuts


  محدود می کند

 • minimisesUK


  خلاصه ها

 • minimizesUS


  متراکم می شود

 • curtails


  قراردادها

 • dwindles


  کوچک می کند

 • abridges


  نرم می کند

 • condenses


  تنش زدایی می کند

 • contracts


  پارس

 • minifies


  کوتاه می کند

 • softens


  منقبض می شود

 • de-escalates


  از آن کم می کند

 • downsizes  Warning: Undefined array key 20 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • pares  Warning: Undefined array key 21 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • shortens  Warning: Undefined array key 22 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • shrinks  Warning: Undefined array key 23 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • subtracts from  Warning: Undefined array key 24 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • scales down  Warning: Undefined array key 25 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589