ترجمه
حذف

booted

بوت شده

verb

فعل

UK : buːt

US : buːt

google image of booted

booted image / تصویر
booted image / تصویر
booted image / تصویر
booted image / تصویر
booted image / تصویر

Description of booted

SENTENCE of booted

 • opposite of

 • shown

 • نشان داده شده

 • broadcast

 • پخش

 • broadcasted

 • پخش شد

 • aired

 • پخش شد

 • transmitted

 • منتقل شده است

 • televised

 • تلویزیونی

 • beamed

 • پرتو شد

 • relayed

 • رله کرد

 • disseminated

 • منتشر شده است

 • distributed

 • توزیع شده است

 • promulgated

 • ابلاغ شد

 • publicisedUK

 • در بریتانیا منتشر شد

 • publicizedUS

 • ایالات متحده منتشر شد

 • published

 • منتشر شده

 • reported

 • گزارش شده است

 • synonyms of

 • kicked

 • لگد زد

 • punted

 • سوراخ شده

 • bunted

 • بریده شده

 • knocked

 • زد

 • struck

 • رخ داد

 • stricken

 • زده

 • tapped

 • ضربه خورده است

 • blootered

 • منفجر شده

 • drove

 • راند

 • drave

 • راندن

 • driven

 • رانده

 • druv

 • درو

 • dropkicked

 • رها شد

 • hacked

 • هک شده است

 • heaved

 • کشیدن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی