ترجمه
حذف

booting

بوت شدن

verb

فعل

UK : buːt

US : buːt

google image of booting

booting image / تصویر
booting image / تصویر
booting image / تصویر
booting image / تصویر
booting image / تصویر

Description of booting

SENTENCE of booting

 • opposite of

 • admitting

 • اعتراف کردن

 • allowing

 • اجازه می دهد

 • employing

 • استخدام

 • engaging

 • درگیر کننده

 • hiring

 • استخدام

 • holding

 • برگزاری

 • keeping

 • نگه داشتن

 • permitting

 • اجازه می دهد

 • welcoming

 • استقبال کردن

 • taking in

 • گرفتن

 • synonyms of

 • kicking

 • لگد زدن

 • punting

 • سوراخ کردن

 • bunting

 • بندکشی

 • knocking

 • در زدن

 • striking

 • قابل توجه، برجسته، موثر

 • tapping

 • ضربه زدن

 • blootering

 • منفجر کردن

 • driving

 • رانندگی

 • dropkicking

 • رها کردن

 • hacking

 • هک کردن

 • heaving

 • بالا بردن

 • propelling

 • رانده

 • sending

 • در حال ارسال

 • thumping

 • کوبیدن

 • kicking out

 • بیرون انداختن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی