ترجمه
حذف

bootleg

بوتلگ

adjective

صفت

UK : ˈbuːt.leɡ

US : ˈbuːt.leɡ

google image of bootleg

bootleg image / تصویر
bootleg image / تصویر
bootleg image / تصویر
bootleg image / تصویر
bootleg image / تصویر

Description of bootleg

 • illegally made. copied. or sold.

 • غیر قانونی ساخته شده است. کپی شده یا فروخته می شود.

 • bootcut .

 • بوت کات .

 • a product that is illegally made. copied. or sold.

 • محصولی که غیرقانونی ساخته شده است. کپی شده یا فروخته می شود.

 • to illegally make. copy. or sell something.

 • غیرقانونی ساختن کپی 🀄. یا چیزی بفروش

 • made illegally or copied.

 • غیرقانونی یا کپی شده است.

 • illegally made. copied. or sold.

 • غیر قانونی ساخته شده است. کپی شده یا فروخته می شود.

 • to illegally make. copy. or sell something.

 • غیرقانونی ساختن کپی 🀄. یا چیزی بفروش

SENTENCE of bootleg

 • opposite of

 • authorisedUK

 • مجاز انگلستان

 • authorizedUS

 • مجاز ایالات متحده

 • legal

 • مجاز

 • licencedUK

 • دارای مجوز انگلستان

 • licensedUS

 • دارای مجوز ایالات متحده

 • licit

 • قانونی

 • official

 • رسمی

 • permitted

 • مجاز است

 • on the level

 • در سطح

 • sanctioned

 • تحریم شده است

 • certified

 • گواهی شده

 • approved

 • تایید شده

 • recognisedUK

 • به رسمیت شناخته شده در انگلستان

 • recognizedUS

 • ایالات متحده را شناسایی کرد

 • ratified

 • تصویب شد

 • synonyms of

 • illegal

 • غیر مجاز

 • illicit

 • قاچاق

 • unlicensed

 • بدون مجوز

 • unofficial

 • غیر رسمی

 • black-market

 • بازار سیاه

 • unauthorisedUK

 • انگلستان غیر مجاز

 • unauthorizedUS

 • ایالات متحده غیر مجاز

 • contraband

 • قاچاق

 • pirated

 • دزدی دریایی

 • unlawful

 • غیر قانونی

 • unsanctioned

 • بدون مجوز

 • bootlegged

 • سرگردان

 • outlawed

 • غیرقانونی

 • pirate

 • دزد دریایی

 • smuggled

 • قاچاق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی