ترجمه
حذف

bootlegs

بوتلگ ها

noun

اسم

UK : ˈbuːt.leɡz

US : ˈbuːt.leɡz

google image of bootlegs

bootlegs image / تصویر
bootlegs image / تصویر
bootlegs image / تصویر
bootlegs image / تصویر
bootlegs image / تصویر

Description of bootlegs

SENTENCE of bootlegs

 • opposite of

 • synonyms of

 • pirates

 • دزدان دریایی

 • copies

 • کپی ها

 • plagiarizesUS

 • سرقت ادبی ایالات متحده

 • lifts

 • آسانسورها

 • steals

 • دزدی می کند

 • cribs

 • گهواره

 • plagiarisesUK

 • سرقت ادبی انگلستان

 • rips off

 • پاره می کند

 • poaches

 • شکارچیان غیرقانونی

 • reproduces

 • تکثیر می کند

 • infringes the copyright of

 • حق چاپ را نقض می کند

 • pinches

 • نیشگون گرفتن

 • borrows

 • وام می گیرد

 • nicks

 • نیکس

 • forges

 • جعل می کند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی