ترجمه
حذف

bootstrapping

بوت استرپینگ

noun

اسم

UK : ˈbuːtˌstræpɪŋ

US : US spell not find

google image of bootstrapping

bootstrapping image / تصویر
bootstrapping image / تصویر
bootstrapping image / تصویر
bootstrapping image / تصویر
bootstrapping image / تصویر

Description of bootstrapping

SENTENCE of bootstrapping

 • opposite of

 • synonyms of

 • booting

 • بوت شدن

 • starting

 • راه افتادن

 • launching

 • راه اندازی

 • rebooting

 • راه اندازی مجدد

 • activating

 • فعال کردن

 • resetting

 • تنظیم مجدد

 • restarting

 • راه اندازی مجدد

 • loading

 • بارگذاری

 • cold booting

 • بوت سرد

 • firing up

 • شلیک کردن

 • starting up

 • راه اندازی

 • cranking up

 • میل زدن

 • powering up

 • روشن کردن

 • switching on

 • روشن شدن

 • booting up

 • بوت شدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی