ترجمه
حذف

boozing

مشروب خوردن

verb

فعل

UK : buːz

US : buːz

google image of boozing

boozing image / تصویر
boozing image / تصویر
boozing image / تصویر
boozing image / تصویر
boozing image / تصویر

Description of boozing

 • present participle of booze

 • فاعل ازمشروب الکلی

 • to drink alcohol.

 • برای نوشیدن الکل

SENTENCE of boozing

 • opposite of

 • sober

 • هوشیار

 • straight

 • سر راست

 • sobriety

 • متانت

 • temperance

 • محبت

 • abstinence

 • پرهیز

 • soberness

 • هوشیاری

 • synonyms of

 • inebriation

 • استنشاق

 • drunkenness

 • مستی

 • intoxication

 • مسمومیت

 • crapulence

 • تنبلی

 • inebriety

 • بی اشتهایی

 • insobriety

 • بی هوشی

 • intemperance

 • بی اعتدالی

 • tipsiness

 • انحراف

 • alcoholism

 • اعتیاد به الکل

 • dipsomania

 • دیپسمانیا

 • inebriacy

 • بی اشتهایی

 • sottishness

 • لختی

 • tightness

 • تنگی

 • intemperateness

 • بی اعتدالی

 • alcohol abuse

 • سوء مصرف الکل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی