ترجمه
حذف

BOQ

BOQ

noun

اسم

UK : Uk spell not find

US : US spell not find

google image of BOQ

BOQ image / تصویر
BOQ image / تصویر
BOQ image / تصویر
BOQ image / تصویر
BOQ image / تصویر

Description of BOQ

  • abbreviation for bill of quantities

  • مخفف برایصورت حساب

SENTENCE of BOQ

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی