ترجمه
حذف

borax

بوراکس

noun

اسم

UK : ˈbɔː.ræks

US : ˈbɔːr.æks

google image of borax

borax image / تصویر
borax image / تصویر
borax image / تصویر
borax image / تصویر
borax image / تصویر

Description of borax

SENTENCE of borax

 • opposite of

 • synonyms of

 • sodium tetraborate decahydrate

 • سدیم تترابورات دکاهیدرات

 • disodium tetraborate

 • دی سدیم تترابورات

 • sodium borate

 • سدیم بورات

 • sodium tetraborate

 • تتربورات سدیم

 • Na2[B4O5(OH)4]·8H2O

 • Na2[B4O5(OH)4]·8H2O

 • Na2B4O7·10H2O

 • Na2B4O7·10H2O

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی