ترجمه
حذف

border

مرز

noun

اسم

UK : ˈbɔː.dər

US : ˈbɔːr.dɚ

google image of border

border image / تصویر
border image / تصویر
border image / تصویر
border image / تصویر
border image / تصویر

Description of border

SENTENCE of border

 • opposite of

 • synonyms of

 • borders

 • مرز ها

 • frontiers

 • مرزها

 • boundaries

 • مرزها

 • partition

 • تقسیم بندی

 • lines

 • خطوط

 • outlines

 • نمای کلی

 • state lines

 • خطوط دولتی

 • dividing lines

 • خطوط تقسیم

 • borderlands

 • سرزمین های مرزی

 • perimeters

 • محیط ها

 • marches

 • راهپیمایی ها

 • marchlands

 • زمین های راهپیمایی

 • limits

 • محدودیت ها

 • edges

 • لبه ها

 • boundaries

 • مرزها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی