ترجمه
حذف

Borders

مرز ها

noun

اسم

UK : ˈbɔː.dəz

US : ˈbɔːr.dɚz

google image of Borders

Borders image / تصویر
Borders image / تصویر
Borders image / تصویر
Borders image / تصویر
Borders image / تصویر

Description of Borders

SENTENCE of Borders

 • The rolling Borders region is made of a number of famous counties including Berwickshire. Peeblesshire. Selkirkshire and Roxburghshire.

 • منطقه نورد Borders از تعدادی شهرستان معروف از جمله Berwickshire ساخته شده است. پیبلشایر. سلکرکشایر و راکسبورگشر.

 • famous Borders towns. such as Jedburgh or Hawick

 • شهرهای معروف مرزی مانند جدبورگ یا هاویک

 • He was latterly chairman of Borders Council`s social work committee.

 • وی اخیراً رئیس کمیته مددکاری اجتماعی شورای مرز بود.

 • The plans were vehemently opposed by Borders Council and staff at the college. who claimed that the move would be detrimental to courses.

 • این طرح ها با مخالفت شدید شورای مرزها و کارکنان دانشکده مواجه شد. که مدعی شد این حرکت برای دوره ها مضر است.

 • opposite of

 • middle

 • وسط

 • centreUK

 • مرکز انگلستان

 • centerUS

 • مرکز ایالات متحده

 • central

 • مرکزی

 • inside

 • داخل

 • interior

 • داخلی

 • centresUK

 • مراکز انگلستان

 • centersUS

 • مراکز ایالات متحده

 • insides

 • داخل

 • interiors

 • فضای داخلی

 • mainlands

 • سرزمین های اصلی

 • middles

 • میانه ها

 • regions

 • مناطق

 • territory

 • قلمرو

 • centresUK

 • مراکز انگلستان

 • synonyms of

 • marches

 • راهپیمایی ها

 • boundaries

 • مرزها

 • limits

 • محدودیت ها

 • confines

 • محدود می کند

 • frontiers

 • مرزها

 • marchlands

 • زمین های راهپیمایی

 • borderland

 • سرزمین مرزی

 • borderlands

 • سرزمین های مرزی

 • edges

 • لبه ها

 • borderlines

 • خطوط مرزی

 • lines

 • خطوط

 • dividing lines

 • خطوط تقسیم

 • partition

 • تقسیم بندی

 • state lines

 • خطوط دولتی

 • bounds

 • محدوده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی