ترجمه
حذف

bore

منفذ

verb

فعل

UK : bɔːr

US : bɔːr

google image of bore

bore image / تصویر
bore image / تصویر
bore image / تصویر
bore image / تصویر
bore image / تصویر

Description of bore

SENTENCE of bore

 • opposite of

 • laughs

 • می خندد

 • blasts

 • انفجارها

 • hoots

 • هوت

 • riots

 • شورش ها

 • entertainers

 • سرگرمی ها

 • gases

 • گازها

 • kicks

 • لگد زدن

 • pleasures

 • لذت ها

 • rushes

 • عجله می کند

 • performers

 • مجریان

 • charmers

 • افسونگران

 • jokers

 • جوکرها

 • allurers

 • فریبنده ها

 • artists

 • هنرمندان

 • artistes

 • هنرمندان

 • synonyms of

 • disinterests

 • بی علاقگی

 • grows weary on

 • خسته می شود

 • turns off

 • خاموش می شود

 • hebetates

 • هیبتات می کند

 • palls

 • پالس ها

 • palls on

 • بر روی

 • stultifies

 • کله پاچه می کند

 • stupefies

 • گیج می کند

 • puts to sleep

 • می خواباند

 • sends to sleep

 • به خواب می فرستد

 • leaves cold

 • برگ های سرد

 • bends one's ear

 • گوش را خم می کند

 • bores out of one's mind

 • از ذهن آدم خسته می شود

 • bores rigid

 • سوراخ های سفت و سخت

 • bores stiff

 • سفت سوراخ می شود

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی