ترجمه
حذف

boreal

شمالی

adjective

صفت

UK : ˈbɔː.ri.əl

US : ˈbɔːr.i.əl

google image of boreal

boreal image / تصویر
boreal image / تصویر
boreal image / تصویر
boreal image / تصویر
boreal image / تصویر

Description of boreal

SENTENCE of boreal

 • opposite of

 • austral

 • استرالیایی

 • meridional

 • نصف النهار

 • southern

 • جنوبی

 • ardent

 • پرشور

 • blazing

 • شعله ور

 • boiling

 • غلیان

 • broiling

 • کباب کردن

 • burning

 • سوزش

 • fervent

 • پرشور

 • fervid

 • پرشور

 • fiery

 • آتشین

 • glowing

 • درخشان

 • hot

 • داغ

 • igneous

 • آذرین

 • molten

 • مذاب

 • synonyms of

 • arctic

 • قطب شمال

 • freezing

 • انجماد

 • frosty

 • یخ زده

 • glacial

 • یخبندان

 • icy

 • یخی

 • northern

 • شمالی

 • polar

 • قطبی

 • septentrional

 • هفتگانه

 • hyperborean

 • هایپربوری

 • cold

 • سرد

 • bitter

 • تلخ

 • chilly

 • سرد

 • cool

 • سرد

 • wintryUS

 • WintryUS

 • frozen

 • منجمد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی