ترجمه
حذف

boredom

بی حوصلگی

noun

اسم

UK : ˈbɔː.dəm

US : ˈbɔːr.dəm

google image of boredom

boredom image / تصویر
boredom image / تصویر
boredom image / تصویر
boredom image / تصویر
boredom image / تصویر

Description of boredom

SENTENCE of boredom

 • synonyms of

 • tedium

 • خسته کننده

 • dreariness

 • کسالت

 • weariness

 • خستگی

 • dullness

 • کسالت

 • tediousness

 • خسته کننده بودن

 • flatness

 • مسطح بودن

 • sameness

 • یکسانی

 • ennui

 • دلسوزی

 • blandness

 • نرمی

 • routine

 • روال

 • doldrums

 • کسادی

 • monotony

 • یکنواختی

 • listlessness

 • بی حالی

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی