ترجمه
حذف

boreen

بی حوصله

noun

اسم

UK : bɔːˈriːn

US : bɔːˈriːn

google image of boreen

boreen image / تصویر
boreen image / تصویر
boreen image / تصویر
boreen image / تصویر
boreen image / تصویر

Description of boreen

SENTENCE of boreen

 • The couple bought a neglected farmhouse at the end of an overgrown kilometre-long boreen in West Cork.

 • این زوج یک خانه مزرعه نادیده گرفته شده را در انتهای زمینی به طول یک کیلومتر در غرب کورک خریداری کردند.

 • As we were driving along the coast road to Sligo. Peter slowed down beside the entrance to a narrow lane. or boreen.

 • همانطور که در امتداد جاده ساحلی به سمت اسلایگو رانندگی می کردیم. پیتر در کنار ورودی به یک مسیر باریک سرعت خود را کاهش داد. یا بی حوصله

 • Martin drives up a hilly boreen known locally as the Mayo Lane.

 • مارتین از تپهای که در محلی به نام مایو لین شناخته میشود، بالا میرود.

 • He had frequently led patrols along the narrow roads and boreens that ran like veins through the countryside about Cork.

 • او مکرراً در امتداد جادههای باریک و حومههایی که مانند رگهها در حومه شهر کورک میچرخند، گشتزنی میکرد.

 • Up roads and down boreens I went in the truck. carrying turf.

 • در بالا و پایین جاده ها با کامیون رفتم. حمل چمن

 • opposite of

 • synonyms of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی