ترجمه
حذف

borer

سوراخ کننده

noun

اسم

UK : ˈbɔː.rər

US : ˈbɔːr.ɚ

google image of borer

borer image / تصویر
borer image / تصویر
borer image / تصویر
borer image / تصویر
borer image / تصویر

Description of borer

 • an insect that makes holes in plants. wood. etc..

 • حشره ای که در گیاهان سوراخ ایجاد می کند. چوب و غیره..

 • a tool or machine for making holes.

 • ابزار یا ماشینی برای ایجاد سوراخ

SENTENCE of borer

 • garden pests such as gypsy moths. Japanese beetles. sawflies. and peach twig borers

 • آفات باغی مانند شب پره کولی. سوسک های ژاپنی. مگس اره و سوراخ کننده شاخه هلو

 • pests such as caterpillars. tomato hornworms. aphids. bean beetles. and various borers

 • آفاتی مانند کاترپیلار. کرم شاخ گوجه فرنگی شته ها سوسک های لوبیا و حفره های مختلف

 • The crop is showing damage from the European corn borer.

 • این محصول خسارت ناشی از کرم ذرت اروپایی را نشان می دهد.

 • a pile of tools including a rusty hole borer

 • انبوهی از ابزار شامل سوراخ سوراخ زنگ زده

 • opposite of

 • synonyms of

 • hagfish

 • شاه ماهی

 • hag

 • لاغر شدن

 • myxinid

 • میکسینید

 • myxinoid

 • میکسینوئید

 • slime eel

 • مارماهی لجن

 • drill

 • مته

 • bit

 • بیت

 • auger

 • مارپیچ

 • gimlet

 • گیملت

 • awl

 • سوله

 • bradawl

 • برادول

 • corkscrew

 • چوب پنبه بستن

 • dibble

 • غوغا کردن

 • drilling tool

 • ابزار حفاری

 • jackhammer

 • جک چکش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی