ترجمه
حذف

borne

متحمل شد

verb

فعل

UK : bɔːn

US : bɔːrn

google image of borne

borne image / تصویر
borne image / تصویر
borne image / تصویر
borne image / تصویر
borne image / تصویر

Description of borne

SENTENCE of borne

 • opposite of

 • synonyms of

 • carried

 • انجام

 • braved

 • شجاع

 • endured

 • تحمل کرد

 • narrow

 • محدود، تنگ

 • produced

 • تولید شده

 • rode

 • سوار شد

 • tolerated

 • تحمل کرد

 • toted

 • تسمه شده

 • transported

 • حمل می شود

 • lugged

 • رانده شده

 • drifting

 • رانش

 • undergone

 • تحت

 • sustained

 • پایدار

 • encountered

 • مواجه شده

 • endured

 • endured

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی