ترجمه
حذف

borough

بخش

noun

اسم

UK : ˈbʌr.ə

US : ˈbɝː.oʊ

google image of borough

borough image / تصویر
borough image / تصویر
borough image / تصویر
borough image / تصویر
borough image / تصویر

Description of borough

SENTENCE of borough

 • opposite of

 • country

 • کشور

 • countryside

 • حومه شهر

 • outdoors

 • بیرون از خانه

 • boondocks

 • باندهای

 • farmland

 • زمین کشاورزی

 • hinterland

 • سرزمین داخلی

 • wilderness

 • بیابان

 • outback

 • دورافتاده

 • woodlands

 • جنگل ها

 • sticks

 • میله ها

 • woods

 • جنگل

 • backveld

 • عقب افتاده

 • whole

 • کل

 • rural

 • روستایی

 • bucolic

 • بوکولیک

 • synonyms of

 • district

 • ناحیه

 • area

 • حوزه

 • region

 • منطقه

 • quarter

 • ربع

 • sector

 • بخش

 • precinct

 • حوزه

 • division

 • تقسیم

 • ward

 • بخش

 • community

 • انجمن

 • locale

 • محلی

 • locality

 • محل

 • neighborhoodUS

 • محله ایالات متحده

 • neighbourhoodUK

 • محله انگلستان

 • parish

 • محله

 • municipality

 • شهرداری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی