ترجمه
حذف

borrowed

قرض گرفته شده است

verb

فعل

UK : ˈbɒr.əʊ

US : ˈbɑːr.oʊ

google image of borrowed

borrowed image / تصویر
borrowed image / تصویر
borrowed image / تصویر
borrowed image / تصویر
borrowed image / تصویر

Description of borrowed

SENTENCE of borrowed

 • opposite of

 • owned

 • متعلق به

 • original

 • اصلی

 • authentic

 • معتبر

 • genuine

 • اصل

 • actual

 • واقعی

 • real

 • واقعی

 • legitimate

 • مشروع

 • true

 • درست است، واقعی

 • veritable

 • واقعی

 • prototypical

 • نمونه اولیه

 • archetypal

 • نمونه اولیه

 • master

 • استاد

 • kosher

 • کوشر

 • pukka

 • پوکا

 • bona fide

 • باحسن نیت

 • synonyms of

 • lent

 • قرض داد

 • rented

 • اجاره شده

 • appropriated

 • اختصاص داده شده است

 • imitated

 • تقلید کرد

 • on loan

 • به صورت قرضی

 • hired out

 • استخدام کرد

 • loaned out

 • قرض داده شده

 • loaned

 • قرض گرفته شده است

 • given

 • داده شده

 • chartered

 • اجاره شده

 • hired

 • استخدام کرد

 • let

 • اجازه دهید

 • contracted

 • قرارداد

 • sublet

 • اجاره فرعی

 • tenanted

 • مستاجر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی