ترجمه
حذف

boss

رئیس

noun

اسم

UK : bɒs

US : bɑːs

google image of boss

boss image / تصویر
boss image / تصویر
boss image / تصویر
boss image / تصویر
boss image / تصویر

Description of boss

SENTENCE of boss

 • opposite of

 • employees

 • کارکنان

 • workers

 • کارگران

 • personnel

 • پرسنل

 • staff

 • کارکنان

 • team

 • تیم

 • workforce

 • نیروی کار

 • subordinates

 • زیردستان

 • aides

 • دستیاران

 • assistants

 • دستیاران

 • deputies

 • معاونان

 • apprentices

 • کارآموزان

 • employees

 • کارکنان

 • subalterns

 • فرعی

 • serfs

 • رعیت ها

 • servants

 • خدمتکاران

 • synonyms of

 • board

 • هیئت مدیره

 • committee

 • کمیته

 • panel

 • پانل

 • council

 • شورا

 • commission

 • کمیسیون

 • executives

 • مدیران اجرایی

 • managers

 • مدیران

 • directorate

 • اداره

 • group

 • گروه

 • directors

 • کارگردانان

 • delegation

 • هیئت نمایندگی

 • management

 • مدیریت

 • administrators

 • مدیران

 • trustees

 • متولیان

 • convocation

 • فراخوان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی