ترجمه
حذف

botanic garden

باغ گیاه شناسی

noun

اسم

UK : bəˌtæn.ɪk ˈɡɑː.dən

US : bəˌtæn.ɪk ˈɡɑːr.dən

google image of botanic garden

botanic garden image / تصویر
botanic garden image / تصویر
botanic garden image / تصویر
botanic garden image / تصویر
botanic garden image / تصویر

Description of botanic garden

SENTENCE of botanic garden

 • opposite of

 • inorganic

 • غیر معدنی

 • inanimate

 • بی جان

 • inert

 • بی اثر

 • lifeless

 • بی جان

 • artificial

 • ساختگی

 • chemical

 • شیمیایی

 • manmade

 • ساخته دست بشر

 • non-living

 • غیر زنده

 • artificial

 • ساختگی

 • man-made

 • ساخته دست بشر

 • synthesisedUK

 • سنتز انگلستان

 • synthesizedUS

 • سنتز ایالات متحده

 • synthetic

 • مصنوعی

 • unnatural

 • غیر طبیعی

 • nonplant

 • غیر گیاهی

 • synonyms of

 • vegetal

 • گیاهی

 • plant

 • گیاه

 • botanical

 • گیاه شناسی

 • vegetable

 • سبزی

 • herbal

 • گیاهی

 • floral

 • گلدار

 • agricultural

 • کشاورزی

 • horticultural

 • باغبانی

 • concerning plants

 • در مورد گیاهان

 • biological

 • بیولوژیکی

 • organic

 • ارگانیک. آلی

 • biologic

 • بیولوژیکی

 • biotic

 • زیستی

 • living

 • زندگي كردن

 • botanical

 • گیاه شناسی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی