ترجمه
حذف

botch

خرابی

verb

فعل

UK : bɒtʃ

US : bɑːtʃ

google image of botch

botch image / تصویر
botch image / تصویر
botch image / تصویر
botch image / تصویر
botch image / تصویر

Description of botch

SENTENCE of botch

 • synonyms of

 • bungle

 • چاقو

 • fumble

 • دست و پا زدن

 • muff

 • خفه کردن

 • mismanage

 • سوء مدیریت

 • butcher

 • قصاب

 • flub

 • فلاب

 • mangle

 • خرد کردن

 • blow

 • فوت کردن، دمیدن

 • bodge

 • بدنه کردن

 • fluff

 • کرک

 • foozle

 • گول زدن

 • mess up

 • به هم ریختن

 • mishandle

 • سوء مدیریت

 • bobble

 • جرقه زدن

 • screw up

 • خراب کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی