ترجمه
حذف

bottom

پایین

noun

اسم

UK : ˈbɒt.əm

US : ˈbɑː.t̬əm

google image of bottom

bottom image / تصویر
bottom image / تصویر
bottom image / تصویر
bottom image / تصویر
bottom image / تصویر

Description of bottom

SENTENCE of bottom

 • opposite of

 • top

 • بالا

 • crown

 • تاج پادشاهی

 • head

 • سر

 • height

 • ارتفاع

 • peak

 • اوج

 • summit

 • اجلاس - همایش

 • acme

 • acme

 • apex

 • راس

 • climax

 • به اوج رسیدن

 • culmination

 • اوج گیری

 • meridian

 • نصف النهار

 • pinnacle

 • اوج

 • tip-top

 • نوک بالا

 • vertex

 • راس

 • zenith

 • اوج

 • synonyms of

 • bed

 • بستر

 • foot

 • پا

 • base

 • پایه

 • floor

 • کف

 • ground

 • زمین

 • depths

 • اعماق

 • edge

 • حاشیه، غیرمتمرکز

 • end

 • پایان

 • lowest point

 • پایین ترین نقطه

 • lowest part

 • پایین ترین قسمت

 • deepest part

 • عمیق ترین بخش

 • nether portion

 • قسمت پایین

 • lower limits

 • محدودیت های پایین تر

 • basement

 • زیر زمین

 • nadir

 • نادر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی