ترجمه
حذف

bouquet

دسته گل

noun

اسم

UK : buˈkeɪ

US : boʊˈkeɪ

google image of bouquet

bouquet image / تصویر
bouquet image / تصویر
bouquet image / تصویر
bouquet image / تصویر
bouquet image / تصویر

Description of bouquet

SENTENCE of bouquet

 • opposite of

 • fetor

 • fetor

 • malodor

 • بد بو

 • reek

 • بو کردن

 • stench

 • بوی تعفن

 • stink

 • بوی تعفن

 • odorUS

 • بوی آمریکا

 • odourUK

 • odourUK

 • smell

 • بو

 • pong

 • پنگ

 • niff

 • نیف

 • whiff

 • بو کردن

 • malodour

 • بد بو

 • mephitis

 • مفیت

 • effluvium

 • افلوویوم

 • guff

 • گاف

 • synonyms of

 • posy

 • پوز

 • nosegay

 • بینی گی

 • garland

 • گلدسته

 • spray

 • افشانه

 • wreath

 • تاج گل

 • buttonhole

 • سوراخ دکمه

 • corsage

 • کراساژ

 • bob

 • باب

 • sprig

 • شاخه

 • boutonniere

 • بوتونیه

 • chaplet

 • کلبه

 • tussie-mussie

 • tussie-mussie

 • bunch

 • دسته

 • festoon

 • فستون

 • lei

 • لی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی