ترجمه
حذف

boutonniere

بوتونیه

noun

اسم

UK : ˌbuː.tɒnˈjeər

US : ˌbuː.t̬əˈnɪr

google image of boutonniere

boutonniere image / تصویر
boutonniere image / تصویر
boutonniere image / تصویر
boutonniere image / تصویر
boutonniere image / تصویر

Description of boutonniere

SENTENCE of boutonniere

 • Create your own corsage or boutonniere with flowers growing in your family`s garden.

 • با گلهایی که در باغ خانوادهتان رشد میکنند، گلدان یا بوتونایر خود را بسازید.

 • Walton was dressed in a crisp dark suit complete with a yellow boutonniere.

 • والتون با یک کت و شلوار تیره و با بوتونیه زرد پوشیده بود.

 • Krista’s mom pinned boutonnieres on the ushers.

 • مادر کریستا بوتونها را روی بچهها سنجاق کرد.

 • The bride’s and bridesmaids` bouquets. the corsages and the boutonnieres all included scented herbs.

 • دسته گل عروس و ساقدوش ها. گلدان ها و بوتونیه ها همه شامل گیاهان معطر بودند.

 • opposite of

 • synonyms of

 • spray

 • افشانه

 • corsage

 • کراساژ

 • buttonhole

 • سوراخ دکمه

 • flower

 • گل

 • carnation

 • میخک

 • bouquet

 • دسته گل

 • nosegay

 • بینی گی

 • arrangement

 • ترتیب

 • posy

 • پوز

 • bob

 • باب

 • bunch

 • دسته

 • tussie-mussie

 • tussie-mussie

 • bunch of flowers

 • دسته گل

 • garland

 • گلدسته

 • wreath

 • تاج گل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی