ترجمه
حذف

bow-legged

کماندار

adjective

صفت

UK : ˈbəʊ.leɡd

US : ˈbəʊ.leɡɪd

google image of bow-legged

bow-legged image / تصویر
bow-legged image / تصویر
bow-legged image / تصویر
bow-legged image / تصویر
bow-legged image / تصویر

Description of bow-legged

 • A bow-legged person has legs that curve out at the knees.

 • فردی که پاهای کمانی دارد، پاهایی دارد که تا زانو به سمت بیرون خمیده است.

SENTENCE of bow-legged

 • opposite of

 • knock-kneed

 • کوبیدن زانو

 • synonyms of

 • bent

 • خم شده

 • bandy

 • باندی

 • bandy-legged

 • باندی پا

 • pigeon-toed

 • پنجه کبوتر

 • crooked

 • کج

 • warped

 • تاب خورده

 • misshapen

 • بد شکل

 • bowed

 • تعظیم کرد

 • concave

 • مقعر

 • curved

 • منحنی

 • bow-legged

 • کماندار

 • outward-curving

 • انحنای بیرونی

 • curvy

 • منحنی

 • malformed

 • بد شکل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی