ترجمه
حذف

box office

باجه بلیط فروشی

noun

اسم

UK : ˈbɒks ˌɒf.ɪs

US : ˈbɑːks ˌɑː.fɪs

google image of box office

box office image / تصویر
box office image / تصویر
box office image / تصویر
box office image / تصویر
box office image / تصویر

Description of box office

SENTENCE of box office

 • opposite of

 • synonyms of

 • ticket booth

 • باجه بلیط

 • ticket office

 • دفتر فروش بلیط

 • ticket window

 • گیشه بلیط

 • ticket-seller

 • فروشنده بلیط

 • cashier

 • صندوقدار

 • revenue

 • درآمد

 • gate

 • دروازه

 • take

 • گرفتن

 • proceeds

 • درآمد حاصل می شود

 • receipts

 • رسیدها

 • returns

 • برمی گرداند

 • takings

 • برداشت ها

 • income

 • درآمد

 • earnings

 • درآمد

 • profits

 • سود

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی