ترجمه
حذف

box

جعبه

phrasal verb

فعل چند قسمتی

UK : bɒks

US : bɑːks

google image of box

box image / تصویر
box image / تصویر
box image / تصویر
box image / تصویر
box image / تصویر

Description of box

SENTENCE of box

 • opposite of

 • contributing

 • کمک کردن

 • promoting

 • ترویج

 • advancing

 • پیشبرد

 • furthering

 • بیشتر کردن

 • making for

 • ساختن برای

 • leading to

 • منجر به

 • causing

 • باعث می شود

 • giving rise to

 • باعث بوجود آمدن

 • resulting in

 • منجر به

 • producing

 • تولید

 • instigating

 • تحریک کننده

 • playing a part in

 • ایفای نقش در

 • driving

 • رانندگی

 • generating

 • تولید می کند

 • inducing

 • القا کننده

 • synonyms of

 • enclosing

 • محصور کردن

 • surrounding

 • اطراف

 • containing

 • حاوی

 • trapping

 • به دام انداختن

 • hemming in

 • سجاف کردن

 • shutting in

 • بسته شدن در

 • penning

 • قلم زدن

 • fencing in

 • حصارکشی در

 • corralling

 • در هم آمیختن

 • cooping up

 • همکاری کردن

 • confining

 • محدود کردن

 • caging

 • قفس بندی

 • walling in

 • دیوار کشی در

 • mewing up

 • میخکوب کردن

 • immuring

 • ناله کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی