ترجمه
حذف

boxcar

ماشین جعبه ای

noun

اسم

UK : ˈbɒks.kɑːr

US : ˈbɑːks.kɑːr

google image of boxcar

boxcar image / تصویر
boxcar image / تصویر
boxcar image / تصویر
boxcar image / تصویر
boxcar image / تصویر

Description of boxcar

 • a railway carriage with a roof. used for carrying goods.

 • واگن راه آهن با سقف. برای حمل کالا استفاده می شود.

 • (of a number. price. etc.) very high.

 • (از یک عدد. قیمت و غیره) بسیار بالا.

 • a railroad car with sliding doors and a roof. which is used to carry freight

 • یک واگن راه آهن با درهای کشویی و سقف. که برای حمل بار استفاده می شود

 • a covered railway car with sliding doors on its sides. used for transporting goods.

 • یک واگن راه آهن سرپوشیده با درهای کشویی در طرفین آن. برای حمل و نقل کالا استفاده می شود.

SENTENCE of boxcar

 • opposite of

 • bantam

 • سرسری

 • dinky

 • دیوونه

 • dwarf

 • آدم کوتوله

 • dwarfish

 • کوتوله ماهی

 • little

 • مقدار کمی

 • puny

 • ضعیف

 • shrimpy

 • میگو

 • small

 • کم اهمیت

 • smallish

 • کوچک

 • undersize

 • کمتر از اندازه

 • undersized

 • کم اندازه

 • diminutive

 • کاهنده

 • slight

 • اندک

 • pocket

 • جیب

 • pygmy

 • پیگمی

 • synonyms of

 • box van

 • ون جعبه ای

 • goods van

 • وانت کالا

 • large

 • بزرگ

 • big

 • بزرگ

 • great

 • عالی

 • substantial

 • قابل توجه

 • bulky

 • حجیم

 • sizeable

 • قابل اندازه

 • hulking

 • حجیم شدن

 • considerable

 • قابل توجه

 • sizable

 • قابل توجه

 • oversized

 • بزرگ

 • hefty

 • سنگین

 • husky

 • هاسکی

 • voluminous

 • حجیم

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی