word - لغت

braces || بریس ها

part of speech - بخش گفتار

plural noun || اسم جمع

spell - تلفظ

ˈbreɪ·sɪz

UK :

US spell not find

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [braces] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [braces] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [braces] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [braces] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [braces] در گوگل

description - توضیح


 • مجموعهای از سیمهایی که به دندانهای فرد متصل میشوند تا به تدریج آنها را حرکت دهند تا صاف شوند

 • esp. Br Braces are also suspenders.


  مخصوصا بریس های Br نیز آویز هستند.

example - مثال

synonyms - مترادف

 • suspenders


  آویزان

 • bands


  باندها

 • garters


  بند بند

 • shoulder straps


  تسمه های شانه ای

 • handcuffs


  دستبند

 • bonds


  اوراق قرضه

 • bracelets


  دستبند

 • cuffs


  سرآستین

 • fetters


  قید و بند

 • irons


  آهن ها

 • manacles


  مانکن ها

 • restraints


  محدودیت ها

 • shackles


  غل و زنجیر

 • wristlets


  مچ دست

 • chains


  زنجیر

antonyms - متضاد

 • flexes


  خم می شود

 • detaches


  جدا می کند

 • disconnects


  قطع می کند

 • fails


  شکست می خورد

 • frees


  آزاد می کند

 • looses


  از دست می دهد

 • loosens


  شل می شود

 • releases


  منتشر شده

 • undermines


  تضعیف می کند

 • unfastens


  باز می کند

 • unties


  باز می کند

 • weakens


  ضعیف می کند

 • lets down


  ناامید می کند

 • lets go


  بیا بریم

 • damps


  رطوبت ها