word - لغت

brazen || گستاخ

part of speech - بخش گفتار

phrasal verb || فعل چند قسمتی

spell - تلفظ

ˈbreɪ.zən

UK :

ˈbreɪ.zən

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [brazen] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [brazen] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [brazen] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [brazen] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [brazen] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • braves


  شجاعان

 • confronts


  مقابله می کند

 • faces


  چهره ها

 • defies


  سرپیچی می کند

 • beards


  ریش ها


 • جرات

 • dares


  جرات می کند

 • breasts


  سینه ها

 • outfaces


  ظاهر می شود

 • outbraves


  شجاع

 • stands up to


  می ایستد تا


 • رو به بالا

 • resists


  مقاومت می کند

 • tackles


  تکل می کند

 • challenges


  چالش ها

antonyms - متضاد

 • dodges


  طفره می رود

 • ducks


  اردک ها

 • funks


  فانک ها

 • shirks


  شرک می کند

 • sidesteps


  دور زدن

 • evades


  طفره می رود

 • avoids


  اجتناب می کند

 • wriggles out of


  می پیچد از


 • فرار می کند از


 • از


 • پلیس از


 • اردک از

 • baulks at


  بالک در

 • recoils from


  پس می زند از

 • escapes from


  فرار می کند از