ترجمه
حذف

bread basket

سبد نان

noun

اسم

UK : ˈbred ˌbɑː.skɪt

US : ˈbred ˌbæs.kɪt

google image of bread basket

bread basket image / تصویر
bread basket image / تصویر
bread basket image / تصویر
bread basket image / تصویر
bread basket image / تصویر

Description of bread basket

SENTENCE of bread basket

 • opposite of

 • sleekness

 • براق بودن

 • synonyms of

 • food bowl

 • ظرف غذا

 • middle

 • وسط

 • belly

 • شکم

 • gut

 • روده

 • waist

 • کمر

 • midriff

 • میانی

 • paunch

 • ضربه زدن

 • tummy

 • شکم

 • waistline

 • خط کمر

 • stomach

 • معده

 • midsection

 • وسط

 • pot

 • گلدان

 • tum

 • توم

 • pot belly

 • شکم گلدان

 • beer belly

 • شکم آبجو

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی