ترجمه
حذف

breakfast

صبحانه

noun

اسم

UK : ˈbrek.fəst

US : ˈbrek.fəst

google image of breakfast

breakfast image / تصویر
breakfast image / تصویر
breakfast image / تصویر
breakfast image / تصویر
breakfast image / تصویر

Description of breakfast

SENTENCE of breakfast

 • opposite of

 • abstain

 • خودداری کنند

 • decline

 • کاهش می یابد

 • fast

 • سریع

 • forgo

 • چشم پوشی

 • pass

 • عبور

 • starve

 • گرسنگی

 • deny oneself

 • خود را انکار کند

 • do without

 • بدون

 • eschew

 • اجتناب

 • keep off

 • نگه داشتن

 • renounce

 • صرف نظر کردن

 • go hungry

 • گرسنه شدن

 • give up

 • دست برداشتن از

 • forswear

 • قسم خوردن

 • abstain from

 • پرهیز از

 • synonyms of

 • brunch

 • صبحانه

 • early meal

 • غذای اولیه

 • morning meal

 • وعده غذایی صبح

 • meal

 • وعده غذایی

 • repast

 • بازپس دادن

 • snack

 • خوراک مختصر

 • spread

 • انتشار دادن

 • board

 • هیئت مدیره

 • feed

 • خوراک

 • refection

 • انعکاس

 • banquet

 • ضیافت

 • dinner

 • شام

 • feast

 • جشن

 • bite

 • گاز گرفتن

 • blowout

 • فوران

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی