ترجمه
حذف

breathe

نفس کشیدن

verb

فعل

UK : briːð

US : briːð

google image of breathe

breathe image / تصویر
breathe image / تصویر
breathe image / تصویر
breathe image / تصویر
breathe image / تصویر

Description of breathe

SENTENCE of breathe

 • opposite of

 • hide

 • پنهان شدن

 • secret

 • راز

 • despise

 • خوار شمردن

 • conceal

 • پنهان کردن، پوشاندن

 • deflate

 • باد کردن

 • compress

 • فشرده کردن

 • shrink

 • کوچک شدن

 • contract

 • قرارداد

 • depart

 • رفتن

 • die

 • بمیر

 • expire

 • منقضی شود

 • perish

 • از بین رفتن

 • succumb

 • تسلیم شدن

 • pass away

 • فوت شدن

 • discontinue

 • متوقف کردن

 • synonyms of

 • inhale

 • استنشاق

 • gasp

 • نفس کشیدن

 • pant

 • شلوار

 • respire

 • نفس کشیدن

 • exhale

 • بازدم

 • blow

 • فوت کردن، دمیدن

 • puff

 • پف کردن

 • wheeze

 • خس خس سینه

 • expire

 • منقضی شود

 • snort

 • خرخر کردن

 • inspire

 • الهام بخشیدن

 • gulp

 • قورت دادن

 • suspire

 • مشکوک شدن

 • sniff

 • بو کشیدن

 • snore

 • خروپف کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی