word - لغت

breed || نژاد

part of speech - بخش گفتار

verb || فعل

spell - تلفظ

briːd

UK :

briːd

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [breed] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [breed] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [breed] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [breed] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [breed] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • reproduces


  تکثیر می کند

 • procreates


  تولید مثل می کند

 • propagates


  منتشر می کند

 • multiplies


  ضرب می کند

 • spawns


  تخم ریزی می کند

 • begets


  ایجاد می کند

 • sires


  آقاجان

 • mothers


  مادران

 • proliferates


  تکثیر می شود

 • progenerates


  نثار می کند

 • conceives


  حامله می شود

 • impregnates


  اشباع می کند

 • produces offspring


  فرزندان تولید می کند

 • bears young


  خرس جوان

 • fathers offspring


  فرزندان پدر

antonyms - متضاد

 • results


  نتایج

 • follows


  را دنبال می کند

 • ensues


  رخ می دهد

 • develops


  توسعه می دهد

 • arises


  ناشی می شود

 • evolves


  تکامل می یابد

 • emerges


  پدیدار می شود

 • emanates


  ساطع می شود

 • issues


  مسائل

 • flows


  جریان می یابد

 • occurs


  رخ می دهد

 • takes place


  اتفاق میافتد

 • comes about


  به وجود می آید

 • proceeds


  درآمد حاصل می شود

 • derives


  مشتق می شود