ترجمه
حذف

brightness

روشنایی

noun

اسم

UK : ˈbraɪt.nəs

US : ˈbraɪt.nəs

google image of brightness

brightness image / تصویر
brightness image / تصویر
brightness image / تصویر
brightness image / تصویر
brightness image / تصویر

Description of brightness

SENTENCE of brightness

 • Compare Algol`s brightness to that of its neighbouring stars.

 • درخشندگی الگول را با ستارگان همسایه اش مقایسه کنید.

 • Check the brightness and contrast settings on your monitor.

 • تنظیمات روشنایی و کنتراست مانیتور خود را بررسی کنید.

 • The only brightness came from a giant illuminated billboard.

 • تنها روشنایی از یک بیلبورد غولپیکر نورانی بود.

 • He squinted against the brightness.

 • او در برابر روشنایی چشم دوخت.

 • the brightness of the flame

 • روشنایی شعله

 • The brightness of the painting is stunning.

 • روشنایی نقاشی خیره کننده است.

 • Exposure to sunlight can affect the brightness of the colours.

 • قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند بر روشنایی رنگ ها تأثیر بگذارد.

 • The white walls bring out the brightness of the blue.

 • دیوارهای سفید روشنایی آبی را نمایان می کند.

 • I loved her brightness of spirit.

 • من درخشندگی روح او را دوست داشتم.

 • She has the natural brightness of youth.

 • او دارای درخشندگی طبیعی جوانی است.

 • I noticed the brightness of his expression.

 • متوجه درخشندگی قیافه اش شدم.

 • He was impressed with the brightness of the students.

 • او تحت تأثیر درخشندگی دانش آموزان قرار گرفت.

 • His brightness actually turned off some voters who were alienated by intellectualism.

 • روشنایی او در واقع برخی از رای دهندگان را که با روشنفکری بیگانه شده بودند، خاموش کرد.

 • opposite of

 • dullness

 • کسالت

 • blackness

 • سیاهی

 • dark

 • تاریک

 • darkness

 • تاریکی

 • dulness

 • کسالت

 • duskiness

 • تاریکی

 • dimness

 • تیرگی

 • stupidity

 • حماقت

 • dusk

 • غروب

 • twilight

 • گرگ و میش

 • night

 • شب

 • murkiness

 • تیرگی

 • sunset

 • غروب آفتاب

 • hiding

 • قایم شدن

 • cloudiness

 • ابری

 • synonyms of

 • brilliance

 • درخشش

 • radiance

 • درخشندگی

 • luminosity

 • درخشندگی

 • dazzle

 • خیره شدن

 • lustreUK

 • lustreUK

 • illumination

 • روشنایی

 • shine

 • درخشیدن

 • effulgence

 • درخشندگی

 • refulgence

 • پرشور

 • lambency

 • بره خوردگی

 • sparkle

 • درخشش

 • glow

 • درخشش

 • luminousness

 • درخشندگی

 • light

 • سبک

 • splendorUS

 • splendorUS

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی