ترجمه
حذف

broad-minded

وسیع اندیش

adjective

صفت

UK : ˌbrɔːdˈmaɪn.dɪd

US : ˌbrɑːdˈmaɪn.dɪd

google image of broad-minded

broad-minded image / تصویر
broad-minded image / تصویر
broad-minded image / تصویر
broad-minded image / تصویر
broad-minded image / تصویر

Description of broad-minded

SENTENCE of broad-minded

 • opposite of

 • narrow-minded

 • تنگ نظر

 • conservative

 • محافظه کار

 • conventional

 • مرسوم

 • hidebound

 • پنهان شده

 • intolerant

 • بی تحمل

 • nonprogressive

 • بدون پیشرفت

 • old-fashioned

 • سبک قدیمی

 • orthodox

 • ارتدکس

 • stodgy

 • خشن

 • traditional

 • سنتی

 • unreceptive

 • غیر قابل پذیرش

 • biased

 • جانبدارانه

 • bigoted

 • متعصب

 • closed-minded

 • ادم کوته بین

 • dogmatic

 • جزمی

 • synonyms of

 • open-minded

 • روشنفکر

 • liberal

 • لیبرال

 • tolerant

 • متحمل

 • catholic

 • کاتولیک

 • flexible

 • قابل انعطاف

 • indulgent

 • ممتنع

 • progressive

 • ترقی خواه

 • permissive

 • سهل گیر

 • receptive

 • پذیرا

 • unbiased

 • بی طرفانه

 • dispassionate

 • بی عاطفه

 • unbigoted

 • بی تعصب

 • undogmatic

 • غیر جزمی

 • unprejudiced

 • بدون پیش داوری

 • forbearing

 • بردبار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی