ترجمه
حذف

brontosaurus

برونتوزاروس

noun

اسم

UK : ˌbrɒn.təˈsɔː.rəs

US : ˌbrɑːn.t̬əˈsɔː.rəs

google image of brontosaurus

brontosaurus image / تصویر
brontosaurus image / تصویر
brontosaurus image / تصویر
brontosaurus image / تصویر
brontosaurus image / تصویر

Description of brontosaurus

SENTENCE of brontosaurus

 • The bones a type of long-necked brontosaurus are now in a vault at the Science Museum.

 • استخوانهایی که نوعی برونتوزاروس گردن دراز هستند، اکنون در خزانهای در موزه علوم قرار دارند.

 • Scientists identified fossils and said. `Oops those brontosaurus are really all apatosaurus.`

 • دانشمندان فسیل ها را شناسایی کردند و گفتند. اوه آن برونتوزاروس ها واقعاً همه آپاتوزاروس هستند.

 • The smallest insect alive during the Age of Dinosaurs must have been more than a million times smaller than Brontosaurus.

 • کوچکترین حشره موجود در عصر دایناسورها باید بیش از یک میلیون بار کوچکتر از برونتوزاروس بوده باشد.

 • opposite of

 • synonyms of

 • brontosaur

 • برونتوسور

 • thunder lizard

 • مارمولک تندر

 • apatosaur

 • آپاتوزور

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی