ترجمه
حذف

brown-nosed

بینی قهوه ای

verb

فعل

UK : ˈbraʊn.nəʊz

US : ˈbraʊn.noʊz

google image of brown-nosed

brown-nosed image / تصویر
brown-nosed image / تصویر
brown-nosed image / تصویر
brown-nosed image / تصویر
brown-nosed image / تصویر

Description of brown-nosed

SENTENCE of brown-nosed

 • opposite of

 • synonyms of

 • kowtowed

 • خم شد

 • grovelledUK

 • grovelledUK

 • groveledUS

 • groveledUS

 • courted

 • خواستگاری کرد

 • flattered

 • متملق

 • toadied

 • وزغ شده

 • truckled

 • کامیون دار

 • fawned

 • حنایی شده

 • apple-polished

 • سیب جلا داده شده

 • behaved obsequiously

 • وقیحانه رفتار کرد

 • bootlicked

 • چکمه زده

 • crawled

 • خزید

 • crept

 • خزید

 • creeped

 • خزید

 • cringed

 • به هم خورد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی