word - لغت

bruise || کبودی

part of speech - بخش گفتار

noun || اسم

spell - تلفظ

bruːz

UK :

bruːz

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [bruise] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [bruise] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [bruise] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [bruise] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [bruise] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • injures


  صدمه می زند

 • contuses


  کوفتگی می کند

 • hurts


  صدمه می زند

 • wounds


  زخم ها

 • scars


  زخم ها

 • damages


  خسارت

 • harms


  آسیب می رساند

 • dings


  دینگ

 • disables


  غیرفعال می کند

 • incapacitates


  ناتوان می کند

 • totals


  جمع کل

 • hits


  بازدید

 • wings


  بال ها

 • roughs up


  خشن می شود

 • batters


  خمیر

antonyms - متضاد

 • adorns


  زینت می دهد

 • aids


  ایدز

 • beautifies


  زیبا می کند

 • compliments


  تعارف

 • cures


  درمان می کند

 • decorates


  تزئین می کند

 • embellishes


  زینت می بخشد

 • fixes


  رفع می کند

 • heals


  شفا می دهد

 • helps


  کمک می کند

 • mends


  ترمیم می کند

 • ornaments


  زیور آلات

 • praises


  ستایش می کند

 • repairs


  تعمیرات