ترجمه
حذف

buck

دلار

noun

اسم

UK : bʌk

US : bʌk

google image of buck

buck image / تصویر
buck image / تصویر
buck image / تصویر
buck image / تصویر
buck image / تصویر

Description of buck

SENTENCE of buck

 • opposite of

 • dork

 • خروسک

 • pleb

 • پلب

 • tramp

 • با صدا راه رفتن

 • voucher

 • کوپن

 • coupon

 • کوپن

 • token

 • نشانه

 • card

 • کارت

 • ticket

 • بلیط

 • docket

 • اسکله

 • loss

 • ضرر - زیان

 • debt

 • بدهی

 • deficit

 • کمبود

 • debit

 • بدهی

 • lack of profit

 • عدم سود

 • blamelessness

 • بی گناهی

 • synonyms of

 • stag

 • گوزن گوزن

 • ram

 • رم

 • billy

 • بیلی

 • bull

 • گاو نر

 • male animal

 • حیوان نر

 • billy goat

 • بز نر

 • goat

 • بز

 • he-goat

 • او بز

 • tup

 • تاپ

 • male goat

 • بز نر

 • male sheep

 • گوسفند نر

 • male deer

 • گوزن نر

 • kid

 • بچه

 • mountain goat

 • بز کوهی

 • man

 • مرد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی