ترجمه
حذف

bucket shop

سطل فروشی

noun

اسم

UK : ˈbʌk.ɪt ˌʃɒp

US : ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp

google image of bucket shop

bucket shop image / تصویر
bucket shop image / تصویر
bucket shop image / تصویر
bucket shop image / تصویر
bucket shop image / تصویر

Description of bucket shop

SENTENCE of bucket shop

  • opposite of

  • synonyms of

  • boiler room

  • اتاق دیگ بخار

  • chop shop

  • خرده فروشی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی