word - لغت

buggy || حشره دار

part of speech - بخش گفتار

noun || اسم

spell - تلفظ

ˈbʌɡ.i

UK :

ˈbʌɡ.i

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [buggy] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [buggy] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [buggy] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [buggy] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [buggy] در گوگل

description - توضیح


 • یک ماشین کوچک معمولا بدون سقف برای رانندگی در زمین ناهموار طراحی شده است.

 • a pushchair


  آصندلی چرخدار


 • یک کالسکه سبک که توسط یک اسب کشیده می شود

 • full of annoying bugs.


  پر از باگ های آزار دهنده

 • Computer programs that are buggy contain mistakes and do no work correctly.


  برنامه های رایانه ای که دارای اشکال هستند دارای اشتباهاتی هستند و به درستی کار نمی کنند.

 • full of annoying bugs.


  پر از باگ های آزار دهنده

example - مثال

synonyms - مترادف

 • lousiest


  بدترین

 • most plagued


  گرفتارترین

 • most teeming


  شلوغ ترین


 • زنده ترین

 • most ridden


  سواری ترین

 • most bristling


  پر زرق و برق ترین

 • most vermined


  موذی ترین

 • most louse-ridden


  شپش زده ترین

 • most verminous


  خطرناک ترین

 • most flea-ridden


  کک زده ترین

 • craziest


  دیوانه ترین

 • maddest


  دیوانه ترین

 • nuttiest


  مغزی ترین

 • crankiest


  بدجنس ترین

 • kookiest


  کوکی ترین

antonyms - متضاد

 • sanest


  عاقل ترین