ترجمه
حذف

bullfrog

قورباغه گاو نر

noun

اسم

UK : ˈbʊl.frɒɡ

US : ˈbʊl.frɑːɡ

google image of bullfrog

bullfrog image / تصویر
bullfrog image / تصویر
bullfrog image / تصویر
bullfrog image / تصویر
bullfrog image / تصویر

Description of bullfrog

 • a large North American frog that makes a loud. deep. rough noise

 • یک قورباغه بزرگ آمریکای شمالی که صدایش بلند می شود. عمیق سر و صدای خشن

SENTENCE of bullfrog

 • opposite of

 • synonyms of

 • frogs

 • قورباغه ها

 • toads

 • وزغ

 • croakers

 • غرغرها

 • polliwogs

 • polliwogs

 • caecilians

 • کیسیلین ها

 • peepers

 • peepers

 • tadpoles

 • بچه قورباغه ها

 • salientians

 • برجسته ها

 • anurans

 • آنوران

 • newts

 • نیوت ها

 • caudates

 • دم دار

 • salamanders

 • سمندرها

 • protei

 • پروتئین

 • hyla

 • هیلا

 • amphibians

 • دوزیستان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی