ترجمه
حذف

bull’s-eye

وسط خال

noun

اسم

UK : ˈbʊlzˌɑɪ

US : US spell not find

google image of bull’s-eye

bull’s-eye image / تصویر
bull’s-eye image / تصویر
bull’s-eye image / تصویر
bull’s-eye image / تصویر
bull’s-eye image / تصویر

Description of bull’s-eye

SENTENCE of bull’s-eye

 • opposite of

 • synonyms of

 • essence

 • ذات

 • core

 • هسته

 • heart

 • قلب

 • gists

 • خلاصه

 • cruxes

 • cruxes

 • nubs

 • ناب

 • kernels

 • هسته ها

 • nuclei

 • هسته ها

 • pith

 • مغز

 • meat

 • گوشت

 • points

 • نکته ها

 • roots

 • ریشه ها

 • keynotes

 • نکات کلیدی

 • sums

 • مبالغ

 • pivots

 • محورها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی