ترجمه
حذف

bunker

پناهگاه

noun

اسم

UK : ˈbʌŋ.kər

US : ˈbʌŋ.kɚ

google image of bunker

bunker image / تصویر
bunker image / تصویر
bunker image / تصویر
bunker image / تصویر
bunker image / تصویر
bunker image / تصویر

Description of bunker

SENTENCE of bunker

 • opposite of

 • nondepository

 • غیر سپرده گذاری

 • synonyms of

 • ditch

 • گودال

 • dugout

 • گودال

 • fortification

 • استحکامات

 • foxhole

 • روباه

 • shelter

 • پناه

 • trench

 • سنگر

 • blockhouse

 • کلبه

 • underground shelter

 • پناهگاه زیرزمینی

 • cellar

 • انبار

 • cave

 • غار

 • pit

 • گودال

 • excavation

 • حفاری

 • hollow

 • توخالی

 • shaft

 • شفت

 • cavity

 • حفره

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی