ترجمه
حذف

burn

سوختن

verb

فعل

UK : bɜːn

US : bɝːn

google image of burn

burn image / تصویر
burn image / تصویر
burn image / تصویر
burn image / تصویر
burn image / تصویر

Description of burn

SENTENCE of burn

 • opposite of

 • douse

 • خفه کردن

 • dowse

 • دوز

 • extinguish

 • خاموش کردن

 • quench

 • فرو نشاندن

 • smother

 • خفه کردن

 • subdue

 • رام کردن

 • put out

 • خاموش کردن

 • snuff out

 • خفه کردن

 • dull

 • کدر

 • stamp out

 • تمبر کردن

 • blow out

 • منفجر کردن

 • cool

 • سرد

 • blanket

 • پتو

 • wet

 • مرطوب

 • dout

 • پاک کردن

 • synonyms of

 • ignite

 • مشتعل شدن

 • smolderUS

 • SmolderUS

 • blaze

 • آتش

 • carboniseUK

 • carboniseUK

 • carbonizeUS

 • carbonizeUS

 • combust

 • احتراق

 • enflame

 • ملتهب کردن

 • enkindle

 • برافروختن

 • incinerate

 • سوزاندن

 • kindle

 • روشن شدن

 • light

 • سبک

 • roast

 • کباب

 • scorch

 • سوزاندن

 • smoulderUK

 • smoulderUK

 • toast

 • نان تست

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی