ترجمه
حذف

busy

مشغول

adjective

صفت

UK : ˈbɪz.i

US : ˈbɪz.i

google image of busy

busy image / تصویر
busy image / تصویر
busy image / تصویر
busy image / تصویر
busy image / تصویر

Description of busy

SENTENCE of busy

 • The meeting will have to wait until tomorrow. because I`m too busy now.

 • جلسه تا فردا باید منتظر ماند. چون الان خیلی سرم شلوغه

 • Davies is busy adapting Brinkworth`s latest novel for television.

 • دیویس مشغول اقتباس از آخرین رمان برینکورت برای تلویزیون است.

 • She`s busy knitting baby clothes.

 • او مشغول بافتن لباس کودک است.

 • A bomb exploded at one of London`s busiest railway stations this morning.

 • صبح امروز یک بمب در یکی از شلوغ ترین ایستگاه های راه آهن لندن منفجر شد.

 • I like to keep busy.

 • دوست دارم مشغول باشم

 • opposite of

 • free

 • رایگان

 • idle

 • بیکار

 • available

 • در دسترس

 • inactive

 • غیر فعال

 • unoccupied

 • بدون اشغال

 • not tied down

 • بسته نشده است

 • unfettered

 • بدون محدودیت

 • unrestricted

 • نامحدود

 • unemployed

 • بیکار

 • dormant

 • خوابیده

 • inert

 • بی اثر

 • quiescent

 • ساکن

 • unbusy

 • بی مشغله

 • lazy

 • تنبل

 • unengaged

 • غیر درگیر

 • synonyms of

 • occupied

 • مشغول

 • active

 • فعال

 • engaged

 • نامزد شده

 • at work

 • در محل کار

 • hard at it

 • سخت در آن

 • on the go

 • در حال حرکت

 • tied up

 • گره خورده است

 • bustling

 • شلوغ

 • busy as a bee

 • مشغول به عنوان یک زنبور

 • on the hop

 • روی هاپ

 • tireless

 • خستگی ناپذیر

 • working

 • کار کردن

 • employed

 • به کار گرفته شده

 • industrious

 • سخت کوش

 • lively

 • زنده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی